FA EN
طی حکمی  از سوی دکتر وحید قبادی دانا ، دکتر مسعود فیروزی به سمت سرپرست بهزیستی خراسان رضوی منصوب شد                دکتر مسعود فیروزی، پیش از این معاون توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی بود.

اداره امور مالی

تاریخ آخرین بروز رسانی : 21 خرداد 1398

اداره امور مالی

 

 

اداره امور مالیشرح وظایف و مسئولیتها :

   

  • تنظیم سند حسابداری و تائید جهت پرداخت
  • ارسال سند به قسمت رسیدگی اسناد و تطابق با قوانین و آئین نامه های جاری عمرانی ابلاغی و سایر منابع
  • مرحله تامین اعتبار : بررسی وجود اعتبار لازم در جهت پرداخت اسناد و تایید در صورت وجود اعتبار
  • تنظیم سند و ثبت در نرم افزار مالی، بررسی موجودی حسابها و نهایتا صدور چک و برگه های مربوطه
  • ارسال به ذیحساب امور مالی و نهایتا مدیر کل سازمان یا معاون اداری مالی جهت اخذ امضاء های مجاز بر روی چکهای صادره
  • دریافت وپرداخت حقوق،اضافه کار،حق ماموریت، ارسال لیستها به مبادی ذیربط جهت تهیه ریز دفاتر مالی و ...
  • تنظیم حساب و اخذ واریزیهای شهرستانها و ثبت در دفاتر سازمان
  • پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین ، اعمال تغییرات حقوق پرسنل و پرداخت حقوق
  • واحد اموال : ثبت و ضبط اموال خریداری شده و نصب برچسب اموال جمع آوری اموال اسقاطی، نظارت دقیق بر اموال خریداری شده و غیره
  • قسمت تنظیم حساب : تنظیم ترازماهیانه ثبت دفاتر ارسال به مبادی ذیربط خزانه دارایی و درخواست وجه جهت پرداختهای جاری عمرانی و غیره ...
فرم ثبت نظر کاربران