1403/04/04 6:21:57
آگهي مناقصه خدمات مشاوره ای به صورت حجمي

اداره كل بهزيستي خراسان رضوي درنظرداردانجام خدمات مشاوره صدای مشاور١۴۸۰ راواگذار نمايد :


موضوع مناقصه:

واگذاري امور خدمات صدای مشاوره  1480 استان.

مبلغ سپرده تضمين شركت در مناقصه : مبلغ 000/000/365/1 ريال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واريز وجه نقد به حساب بانک مرکزی به شماره   4060034507655940  به نام حساب تمركز وجوه سپرده به شماره شبا  660100004060034507655940I
:مهلت دريافت اسناد مناقصه 

      از تاريخ درج آگهي تا ساعت 14 روزپنج شنبه مورخ  14/4/1403    

آدرس دريافت اسناد مناقصه
​ سامانه تدارکات الکترونیک  دولت به نشانی setadiran.ir  

 مهلت تحویل پیشنهادات :   
تا ساعت 14روز دوشنبه  مورخ  1/5/1403    

آدرس تحویل پیشنهادات:

 سامانه تدارکات الکترونیک  دولت به نشانی setadiran.ir

تاريخ بازگشایی پیشنهادات :

     ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ   2/5/1403     

 تاريخ اعتبار پيشنهاد سه ماه پس از بازگشایی پاكت پیشنهادات مي باشد .

 

اداره امور پشتيباني و مهندسي

بهزيستي خراسان رضوي

 

کد خبر 4254
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
 
تعداد بازدید 65

آخرین فعالیت ها

عکس اصلی

ویژه ها