1403/04/12 8:58:26
آگهي مناقصه دو مرحله ایاداره كل بهزيستي خراسان رضوي در نظر دارد تعداد52  دستگاه ویلچربرقی را ازطریق برگزاری مناقصه خریداری نماید.

مهلت دريافت اسناد مناقصه :

      از تاريخ درج آگهي تا ساعت 14 روز  سه شنبه   مورخ   19/4/1403   

مهلت تسلیم اسناد مناقصه :

      تا ساعت  14  روز سه شنبه مورخ  2/5/1403

مهلت ارسال نمونه ویلچر :  تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 24/4/1403

آدرس دریافت و تسلیم اسناد مناقصه:

     سامانه تدارکات الکترونیک  دولت به نشانی setadiran.ir

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 000/000/300/1 ریال

 تاريخ اعتبار پيشنهاد سه ماه پس از بازگشایی پاکت‌ها مي باشد .

 

کد خبر 4306
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
 
تعداد بازدید 62

آخرین فعالیت ها

عکس اصلی

ویژه ها